Kears fan ferbining te keap

Yn 2022 komme de tsjinsten fan Omrop Fryslân elke moanne fanút in oare tsjerke, de ‘Tsjerke fan de Moanne’. En as teken fan ferbining reizget in grutte kears mei fan tsjerke nei tsjerke. Op de kears stean in oantal symboalen:


De Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân hat fan dizze grutte kears ek in lytse fariant meitsje litten (30 sm.). Dizze kears is te keap en kin brûkt wurde om thús oan te stekken as men sjocht nei de tsjerketsjinst op Omrop Fryslân, as teken fan ferbining.

De kears kostet € 32,50 ynklusyf ferstjoer- of besoarchkosten en kin besteld wurde troch in mailtsje te stjoeren nei ús ponghâlder Jelle de Jong: j.k.dejong@planet.nl