De Raad van Kerken in Friesland

Secretariaat:

Fr. Pasveer

Telefoon: 0513 415 041

Email: rvkfryslan@gmail.com


KvK: 82535744

RSIN: 862509397

ANBI geregistreerd

bestaat uit:

Moderamen

 • vacant, voorzitter

 • dhr. F. Pasveer (PKN), secretaris

 • dhr. R. Hooijenga (VEG), penningmeester banknr. NL22INGB0000566686

Overige Leden

 • Vacature (RKK)

 • dhr. S. van der Velde (PKN)

 • envoy J. van der Ven (LdH)

 • mw. ds. I. van der Pol (classis Fryslân PKN)

 • mw. G. Meijer (DGK)

 • mw. E. Huxdorff (Evangelisch Lutherse gemeente Leeuwarden)

 • mw. IJ. A. Blüm - de Vries (Remonstrantse Gemeente Leeuwarden)

 • rector W. van der Velde (Oud Katholieke Statie Leeuwarden)

Adviseurs

 • mw. ds. L. Geijlvoet (Kleurrijk Fryslân)

 • dhr. L Bakker (Solidair Fryslân)

 • mw. ds. S. van der Meer (Omrop Fryslân)

 • mw. ds. I. van der Pol (Arme kant van Friesland)

 • dhr. F. Pasveer (St. Tsjerkepaad)

 • dhr. R. Hooijenga (Fryske Rie)

De kerken en geloofsgemeenschappen, aangesloten bij de Raad van Kerken in Fryslân, willen in getuigenis en dienst vorm geven aan hun geloof in de God, Jezus Christus en de Heilige Geest die uit hen gaat. De bijbel vormt voor hen de basis en de bron voor bezinning.