Versie 21-01

MEERJARENPLAN RAAD VAN KERKEN FRYSLÂN 2018-2023

Samenhangend met de identiteit van de Raad van Kerken Fryslân

Zich te beraden op de eenheid van de kerken in vieren, getuigen en dienen en aan deze eenheid vorm te geven door het initiëren en bevorderen van al datgene wat alle of sommige kerken die aan de Raad deelnemen, gezamenlijk kunnen doen.

Om dit waar te maken verbinden de deelnemende kerken zich ernaar te streven om alle arbeid, waarbij samenwerking op kerkelijk terrein en de samenleving mogelijk is, te doen. (Statuut RvKFr 2021)

De Raad van Kerken Fryslân

De Raad van Kerken wil meer zijn dan vertegenwoordigers van kerken die met elkaar vergaderen.

De uitdaging ligt volgens de Raad van Kerken Fryslân in de vraag: hoe in beweging te komen als een oecumenische pelgrimage van gerechtigheid en vrede.

In het communicatieplan staat te lezen:

De Raad van Kerken Fryslân wil in alle openheid en belangeloos de oecumenische gezindheid in Fryslân stimuleren door:

1. als raad namens de Friese geloofsgemeenschap een zichtbaar teken te zijn van eenheid in God, die de wereld liefheeft,

2. door met bezinning en appel naar buiten te treden naar kerk en samenleving

3. en initiatieven te nemen tot dienstbaarheid, ontmoeting en viering, die het leven in verbondenheid in verscheidenheid ondersteunen,

4. onder het motto: “Niet zonder God en niet zonder jou”.

Voor de komende vijf jaar willen we op verschillende manieren ruimte maken om hieraan vorm te geven.

Structureel voor de komende 5 jaar

Jaarlijks, 2018-2023

- Raadsvergaderingen (oktober, november, januari, maart, mei)

- Een Raadsvergadering open te maken voor alle leden van de lokale raden van kerken in Friesland (november). Op deze manier hopen we meer te kunnen delen in oecumenische activiteiten op lokaal en provinciaal vlak.

- Jaarvergadering (rond maart/april)

- Netwerkdag met alle relevante organisaties op (kerkelijk) maatschappelijk gebied (2 jr.)

- Oecumenische Viering in de Week van Gebed voor de Eenheid (januari)

- Oecumenische Lichtviering (december)

- Activiteiten die zich voordoen in de samenleving

- Speerpunten van beleid inzetten

Jaarlijks

- Studiedag pastores i.s.m. Raad van Kerken Groningen-Drenthe

Vierjaarlijks

- Friese Kerkendag (2021, 2025)

Incidenteel

- Oecumenische Pelgrimage waarin Gerechtigheid en Vrede van belang zijn.

Begroting Vijfjarenplan Raad van Kerken Fryslân

In 2018 een financieel vijfjarenplan opstellen om een referentiekader te creëren bij het opzetten van de jaarlijkse plannen.

Actieve planning voor 2021-2022

Speerpunten: Oecumene als ‘Mienskip’ in het dorp

Pelgrimage voor Vrede en Gerechtigheid

Vluchtelingenwerk

Vredeswerk

Tsjerketsjinsten Fryslân

Friese Kerkendag 2021

2021 Tsjerketsjinsten Fryslân i.s.m. Omrop Fryslân

04 Oktober 2021 Raadsvergadering

24 Oktober 2021 Friese Kerkendag 2021 met thema ‘Tijd’ te Joure


22 November Raadsavond met de lokale partners

19 December 2021 Oecumenische Lichtjesviering i.s.m. scouting Jambowa Bolsward

16 Januari 2022 Week van Gebed voor de Eenheid i.s.m. Raad van Kerken Heerenveen

Februari 2022 Ruimte voor bezoek aan verschillende lokale raden van kerken in Fryslân

20 April 2022 Jaarvergadering RvK in Fryslân

thema: “de toekomst van de oecumene in Friesland”

Juni 2022 Studiemiddag G&H en Regenboogviering Leeuwarden

2022 Activiteit i.s.m. St. Tsjerkepaad (3 juli t/m 11 sept.)