JAARVERSLAG

 

RAAD VAN KERKEN FRYSLÂN 2022


VOORWOORD

 

Beste raadsleden, adviseurs en oecumenische partners,

 

Het Jaarverslag 2022 van de Raad van Kerken in Fryslân ligt voor u.

Een jaar waarin we weer langzaam zijn opgekrabbeld van de corona pandemie.

We konden ons bezinnen op nieuwe wegen, ontmoetingen organiseren,

en hopen op betere tijden naar Gods toekomst.

Maar hoe onvoorstelbaar wreed is de realiteit van de wereld.

Oorlogen met vluchtende mensen en kinderen die op traumatische wijze hun leven proberen te redden. Rampen volgen elkaar op, overstromingen, aardbevingen en vuur.

Boeren die hun problemen zien opstapelen door stikstof, mestregels, PFAS en klimaatwetten.

Een aarde die door ons toedoen wordt vernietigd door overgebruik en consumptie.

 

Het brengt ons bij een gebed van Peter Nissen (emeritus hoogleraar Oecumene):

 

 

Wees bij hen, wees bij de naamlozen en de ontheemden,
wees bij de mensen die het niet gehaald hebben, die spoorloos verdwenen zijn,
wees bij de mensen die zijn achtergebleven en wanhopig wachten op bericht.
Gij kent hen, voor U zijn zij niet onbekend, niet ongezien.

Wij danken U voor allen die zich voor hen inzetten,
daar ter plekke en hier op afstand,
vrijwilligers, gezondheidswerkers, bemiddelaars, tolken.
Schenk hen moed en doorzettingsvermogen.
Open de harten van hen die politieke verantwoordelijkheid dragen,
schenk hen mildheid en mededogen.

Want voor U is niemand vreemdeling.
In Uw familie is iedereen broer en zus, zijn wij allen Uw kinderen.
Wees er voor al Uw mensen,
wees voor ons allen een schoot van ontferming.
Amen.

Laten we steeds weer bemoedigd worden door Christus onze Heer.

 

Ik wens u veel leesplezier.

 

Frits Pasveer, secretaris

 

 

VOORAF

Het jaar 2022 is voor de kerken een periode geweest van langzaam terug naar normaal. Het bracht wel vragen mee over de kerkgang, omgaan met het nieuwe fenomeen streaming en uitzendingen via Omrop Fryslân. Kunnen we door deze veranderingen het positieve zien? De tijd leert ons dat we zelf het goede voorbeeld moeten geven en zoveel mogelijk de kerkelijke bijeenkomsten weer bezoeken.

Ook de Raad van Kerken in Fryslân kon haar taken hervatten. Het programma kon weer worden vervolgd en nieuwe zaken worden opgepakt. Het was het jaar met de Assemblee van de Wereldraad van Kerken (WCC) in Karlsruhe, het opnieuw opstarten van ‘Flechtelingen Wolkom’ in Friesland en een intentieverklaring van enkele organisaties, waaronder de Raad,  om samen in de vorm van projecten diaconaal sociaal werk te verrichten.

 

RAADS- en MODERAMEN VERGADERINGEN

De Raad is drie keer regulier bijeen geweest. De januari-bijeenkomst werd voorzichtigheidshalve nog overgeslagen maar de andere vergaderingen werden volgens rooster gehouden op verschillende plekken in Fryslân. Dit was op 14 maart Akkrum, 16 mei Reduzum en 10 oktober te Leeuwarden.

De behandelde onderwerpen waren o.a. Tsjerkepaad, Vluchtelingenwerk/Flechtelingen Wolkom, de Huishoudelijke regeling (HHR) van de Raad, de Heiligverklaring van Titus Brandsma, de ING en Tsjerketsjinsten Fryslân.

 

Het moderamen is vijf keer bijeen geweest in Joure.

De dagelijkse zaken vonden veelal plaats via telefoon en mailverkeer.


OECUMENELEZING 2022

De Oecumenelezing in de Geertekerk te Utrecht op 14 januari werd bijgewoond door een afvaardiging van de Raad. Spreker was prof. dr. Peter Nissen die de aanwezigen liet nadenken over de vraag waarom de toekomst van de mensenwereld en van de aarde, ons gemeenschappelijk huis, de kerken ter harte moet gaan. Daarna volgde er een panelgesprek o.l.v. Christien Crouwel, secretaris van de Raad.

Het besproken thema stond natuurlijk al helemaal in het teken van de toen komende Assemblee van de WCC in augustus 2022.

 

OORLOG OEKRAÏNE en ‘UUR VAN VREDE’

In maart onderschreef de Raad een oproep van Vrede door de Raad van Kerken in Nederland. Een begeleidende brief werd bijgevoegd voor de lokale oecumenische partners. De vragen rond oorlog en vrede werden steeds nijpender gevoeld. De verbondenheid met het volk van Oekraïne greep ons aan. Maar niet alleen daar, ook in Syrië, Afghanistan, Sudan en zoveel andere plekken die als brandhaarden waren aangemerkt.


Op 10 maart werd er een ‘Uur van Vrede’ gehouden in de Doopsgezinde kerk te Leeuwarden. Dit werd georganiseerd en uitgevoerd door het Vredesplatform / Kleurrijk Friesland met medewerking van de Raad. Een prachtige dienst waarin je de verbondenheid tot in de diepte voelde. Deze dienst was als initiatief belegd voor een wekelijks vervolg in de wijk Camminghaburen.

 

TSJERKETSJINSTEN FRYSLÂN

Toen begin 2021, onder Corona epidemie, de werkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân in samenwerking met Omrop Fryslân de wekelijkse uitzendingen van kerkdiensten begon kon zij niet vermoeden dat dit grote gevolgen zou hebben op de kijkers in Friesland en ver daarbuiten. Het werd als een graag gezien en gehoord programma ontvangen. Raad en werkgroep waren zich echter wel steeds bewust van mogelijke afname van belangstelling naarmate de dagelijkse vrijheid van beweging zou

 

toenemen. Toch werd steeds weer de grote waardering uitgesproken door middel van de wekelijkse kijkcijfers. Het bleef schommelen rond de 40.000 kijkers behalve in de zomermaanden.

De cofinanciering werd per halfjaar geëvalueerd en contractueel vastgelegd door de Raad.  Intern is er in 2022 één afvaardigingsplek vanuit de Raad open gevallen.

De werkgroep kwam in 2022 met enige regelmaat bijeen om de uitzendingen te begeleiden en opnieuw van initiatieven te voorzien.

 ·         Vele kerkplekken in Friesland zijn weer bezocht om de uitzendingen mogelijk te maken. Dit waren o.a. De Harkema, Balk, Hardegarijp, Terband, Oenkerk, Hindeloopen, Woudsend en Oudega (SWF).

·         Bij de financiële kant werd in de loop van het jaar een kentering voelbaar die waarschijnlijk z’n oorzaak vond in de hernieuwde opstart van de kerken en de zomerperiode waarin mensen er weer meer op uit trokken.

·         De gesprekken met Omrop Fryslân brachten steeds als uitgangspunt dat het programma nog breed werd gedragen en voortgang moest vinden.

 

TSJERKEPAAD

Het seizoen van onze partnerorganisatie ‘Tsjerkepaad’ (de Open Kerk van Friesland) vond plaats van juli t/m september. Het was na de coronaperiode weer als van ouds een groot succes. De bestuurlijke deelname aan de Raad werd ook dit jaar weer ingevuld.

 

KERK & LANDBOUW

In maart vond er een kennismaking plaats met Lydia van Maurik. Zij is medewerker van het Kennisplatform Duurzaamheid van de Protestantse Kerk in Nederland. Zij beijverd zich om ondernemers en bedrijven te ondersteunen bij het verbeteren van de duurzaamheid.

De Raad zou op enig moment graag een ontmoeting met haar creëren om de kerkelijke opdracht van duurzaamheid in Friesland gestalte te geven. Haar ervaring zou daarbij een stimulans kunnen zijn.

  

NIEUW LIEDBOEK

In april is een afvaardiging van de Raad te gast geweest bij de Gemeenschap van Christus in De Westereen. Daar werd een nieuw liedboek gepresenteerd onder de naam ‘Zingt’. Er was ons van tevoren een exemplaar aangeboden met 269 liederen uit een breed scala van de wereldwijde Kerk.

De Gemeenschap van Christus is vervolgens uitgenodigd om deel te nemen aan het werk van de Raad van Kerken in Fryslân.

 

JAARVERGADERING 2022

Op de Jaarvergadering van de Raad op 21 april te Joure stond het thema ‘Vluchtelingenopvang in het Friese land’ centraal. Er werd gesproken over de ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen. Wat kunnen we als kerken doen, hebben we daar de know-how voor, wie neemt het voortouw bij dit gigantische probleem? Vragen die we samen onder ogen proberen te zien.

Op deze avond werd er ook afscheid genomen van pastoor Arjen Bultsma die in de Raad, maar ook binnen het moderamen de nodige steentjes heeft bijgedragen.

 

NETWERKBIJEENKOMST 2022

Op vrijdag 22 april werd er in Leeuwarden een netwerkbijeenkomst gehouden. Hier kon iedereen weer met de verschillende organisaties en werkgroepen in Friesland kennismaken. Zo kwamen o.a. de werkgroepen Kleurrijk Fryslân, Geloof & Homoseksualiteit, Arme Kant Fryslân, Kerken & Landbouw Fryslân, Flechtelingen Wolkom, Kerken en Mensen met een Verstandelijke Handicap (KMVH) en anderen naast de Raad van Kerken in Fryslân voor het voetlicht. Het was in ieder geval weer een duidelijke stimulans om elkaar vast te houden en de samenwerking te zoeken.

 

FLECHTELINGEN WOLKOM

In de loop van juli en augustus 2022 werd de werkgroep ‘Flechtelingen Wolkom’ opnieuw leven in geblazen. Het doel daarvan was dat vrijwilligers worden geïnformeerd, geïnspireerd en bemoedigd

Er werden ideeën uitgewisseld en een aantal inspiratie- en informatiebijeenkomsten als concrete uitwerking opgezet.

Er volgden nog een aantal bijeenkomsten om de verschillende projecten te begeleiden. Gaandeweg wordt wel geconstateerd dat de opkomsten bij de informatiemomenten erg miniem zijn.

De Raad is steeds bij het overleg betrokken geweest.

  
ASSEMBLEE WCC KARLSRUHE

Van 31 augustus t/m 8 september vond de elfde Assemblee van de Wereldraad van Kerken plaats in Karlsruhe. Het thema was ‘De liefde van Christus beweegt de wereld naar verzoening en eenheid’. Dit thema was een loflied voor God, wiens liefde ons in Christus in beweging zet.

De Assemblee werd via de blogs van verschillende Nederlandse deelnemers dagelijks op de website van de Raad zichtbaar gemaakt. De lokale raden en platforms waren ook uigenodigd om de nodige aandacht aan het thema te besteden middels materiaal van de Raad van Kerken Nederland.

 

OPEN AVOND

Op 21 november was er een ‘Open Raadsavond’ met als thema ‘Vrede’ in het Skûtsje te Heerenveen.

Ondanks de geringe opkomst mag het een uitstekend geslaagde avond worden genoemd. De inleiding werd verzorgd door dr. Fulco van Hulsen. Hij betoogde dat er prachtige verhalen zijn over vrede, die echter ook meteen de vraag opwerpen of dat wel vol te houden is met de rauwe realiteit van oorlog. Wat is je reactie als ze aan je vrouw en kinderen komen? Hoe ver is dan de linkerwang?

Het gaf een boeiende discussie met de erkenning van de onmacht van het onderwerp. Conclusie was dat  het gesprek hierover in de kerk zeker nodig blijft.

  

INTENSIEVERKLARING

 Op 23 Op 23 november vond de ondertekening plaats met betrekking tot een samenwerkingsverband op het gebied van diaconaal sociaal werk. De betrokken partijen waren Solidair Friesland (katholiek steunpunt maatschappelijk activeringswerk), de Classis Fryslân van de Protestantse Kerk en de Raad van Kerken in Fryslân. Samen willen de participanten in de toekomst meerdere projecten op zetten. Het is een samenwerking waarin de identiteit van ieder wordt gerespecteerd maar waarin een ieder wil samenwerken waar mogelijk en noodzakelijk is.

 

LICHTVIERING 2022

De lichtviering in de St. Franciscusbasiliek te Bolsward op zondag 18 december was opnieuw een prachtig gebeuren. Met inbreng van de scoutinggroep ‘Jambowa’ uit Bolsward werden de lichtjes ontstoken om over te brengen naar de eigen kerk. Het licht van Christus, ontstoken in Jeruzalem en via de landen in Europa ook in Nederland (Utrecht) en Bolsward gebracht.

Pastoor Bultsma van RK Bolsward en Graddie Meijer namens de Raad namen deel aan de liturgie.

   

BESTUUR 2022

 Aan het eind van 2022 zijn er twee vacatures in het bestuur ontstaan door het beëindigen van de werkzaamheden van de Raad. Dit waren pastor Lidy Langendijk en ds. Graddie Meijer. Helaas moesten we hen laten gaan maar zijn ook uiterst dankbaar voor wat ze in de afgelopen periode hebben gedaan.


SOCIAL MEDIA
De Raad van Kerken Friesland is te volgen middels

-          Website          www.raadvankerkenfryslan.nl

-          Facebook        www.facebook.com/Raad-van-Kerken-in-Fryslân 

 

Lidkerken Raad van Kerken Fryslân (per 1 januari 2022)

 Doopsgezinde Kerk                                                - 1 lid             www.doopsgezind.nl

Leger des Heils                                                       - 1 lid             www.legerdesheils.nl

Protestantse Kerk Nederland                                - 3 leden          www.protestantsekerk.nl

Evangelisch Lutherse gemeente Leeuwarden - 1 lid             www.frieselutheranen.nl

Oud Katholieke Statie Friesland en de NOP      - 1 lid             www.okkn.nl

Vrije Evangelische Gemeenten                             - 1 lid             www.bondveg.nl

Remonstrantse gemeente Leeuwarden            - 1 lid                 www.leeuwarden.remonstranten.nl

Rooms Katholieke Kerk                                           - 2 leden          www.bisdomgl.nl

  

Verbondenheid met:

 

Arme Kant van Fryslân                                              www.armekantfryslan.nl

Fryske Rie                                                                  www.fryskerie.frl

Kleurijk Fryslân                                                            www.kleurrijkfryslan.org/wp

Omrop Fryslân                                                             www.omropfryslan.nl

Solidair Friesland                                                   www.solidairfriesland.nl                           

Stichting Tsjerkepaad                                       www.tsjerkepaad.nl  

 

In de Werkgroep ‘Tsjerketsjinsten Fryslân’ waren Ridzerd Hooijenga, Graddie Meijer en Idske van der Pol namens de Raad vertegenwoordigd.

 

Bestuur 2022:

Lidy Langendijk (voorzitter a.i.)                            .          Rooms Katholieke Kerk

Frits Pasveer (secretaris)                                                     Protestantse Kerk in Nederland

Ridzerd Hooijenga (penningmeester)                            Vrij Evangelische Gemeenten

IJda Blüm-de Vries                                                                 Remonstrantse gemeente Leeuwarden

Elisabeth Huxdorff                                                                 Evangelisch Lutherse gemeente Leeuwarden

Idske van der Pol                                                                    Protestantse Kerk in Nederland

Graddie Meijer                                                                    Doopsgezinde Gemeenten

Sijbren van der Velde                                                           Protestantse Kerk in Nederland

Wietse van der Velde                                                        Oud Katholieke Kerk

Jan van der Ven                                                                       Leger des Heils

 

2022 Secretariaat

Frits Pasveer

 

Mailadres:  rvkfryslan@gmail.comJAARVERSLAG

 

RAAD VAN KERKEN FRYSLÂN 2021

 

VOORWOORD

Beste raadsleden, adviseurs en oecumenische partners,

 

Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Kerken in Fryslân 2021.

Opnieuw een jaarverslag van een bijzonder jaar.

Een jaar waarin nog steeds niet veel mogelijk was aan bijeenkomsten.

Maar ook een jaar waarin we de mogelijkheden benut hebben die er waren om toch, een aantal activiteiten te doen. Eén van de hoogtepunten was de kerkendag. Die we zowel live konden bezoeken, als ook via een fraaie uitzending met prachtige beelden, vanuit huis, konden meemaken. Zo waren we toch met elkaar verbonden.

Want dat is, toch waar het ons uiteindelijk om te doen is, getuigen van de Levende God in ons midden. Kijkend naar wat ons bind en waartoe wij zijn geroepen.

 

Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,

te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,

en op te vangen wie zijn thuis verloor,

halleluja,

 

om voor elkaar te zijn uw hand en voet,

te helpen wie geen helper had ontmoet:

wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,

halleluja,

 

om voor elkaar te zijn uw hart en mond,

om op te komen voor wie is verstomd,

voor wie gevangen zit of is gewond,

halleluja,

 

roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,

gerechtigheid en vrede, brood en wijn,

uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.

Halleluja!

 

(liedboek 973)

 

Mogen wij daartoe geroepen blijven.

 

Ik wens u veel leesplezier.

 

Vrede en alle goeds

 

Lidy Langendijk voorzitter a.i.

 

 

VOORAF

Zoals in het voorwoord reeds gememoreerd was 2021 opnieuw een tijdperk van “vallen en opstaan”. Soms kon je weer even bij elkaar zijn of iets organiseren, maar van een aantal voornemens kwam opnieuw niet veel terecht. Gaf het naast de teleurstelling ons ook een zekere rust?

In ieder geval hebben we tijd gehad om dingen in rustig vaarwater te brengen en ons organisatorisch beter voor te bereiden op de toekomst. We blijven vooruit kijken naar een oecumenisch klimaat in Fryslân waarin we samen, kerk overstijgend, kunnen staan voor vrede en recht.

 

RAADS- en MODERAMEN VERGADERINGEN

De Raad is twee keer bijeen geweest om de meest dringende zaken te bespreken. Deze vonden plaats op 8 juni (Akkrum) en Burgum (11 oktober).

De behandelde onderwerpen hadden in het algemeen een meer zakelijk karakter zoals het definitief maken van het statuut en een bijbehorende huishoudelijke regeling (HHR). Maar ook de voorbereidingen voor de Kerkendag 2021, de verzorging van Tsjerketsjinsten Fryslân en de voortgang van het vluchtelingenwerk hielden onze aandacht.

Het tussendoorn rondzenden van het Raadsnieuws is een goede manier geweest om de Raad en adviseurs op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rond het oecumenisch werk.

 

Het moderamen is drie keer bijeen geweest in Joure.

En tussendoor was er veel mail- en telefoonverkeer om de nodige zaken op het spoor te houden.

 

In oktober is er een moderamengesprek geweest met één van de lokale Raden ter ondersteuning van hun visie inzake het voortbestaan. Dit heeft in een positieve sfeer plaatsgevonden.

  

WAT in 2021 HELAAS OPNIEUW NIET DOORGING i.v.m. COVID 19

- De ontmoetingen met de lokale raden van kerken in Friesland

- Jaarvergadering

- Studiedag Noordelijke pastores

- Open Raadsvergadering (Vluchtelingen thema)

- Vredeslichtviering


STATUUT, HUISHOUDELIJKE REGELING EN ANBI STATUS

Een heugelijk feit in 2021!

 Op 8 april werd bij het notariaat in Joure het Statuut van de Raad van Kerken in Fryslân ondertekend.

Meteen zijn we ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 82535744

Na een (jaren)lange voorbereidingsperiode werd het opstellen van de Statuten van de Raad van Kerken in Fryslân afgesloten met de notariële ondertekening op 8 april 2021.

Steeds meer werd de urgentie voelbaar om dit goed te regelen. We kregen meer en meer te maken met officiële stukken en afspraken die vroegen om een juiste juridische achtergrond en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

 

De Raad heeft ook een eigen Huishoudelijk Reglement opgesteld om een aantal specifieke zaken vast te leggen maar ook de flexibiliteit bezitten om snel aangepast te worden. Daarbij noemen we o.a. de lidkerken, de jaarlijkse bijdragen en de vergoedingen voor de (moderamen)leden van de Raad.

 

En ook in dit jaar werd de ANBI status van de Raad aangevraagd en verkregen. Dit maakt dat we ook eventuele giften belastingtechnisch voor de gever kunnen verantwoorden.

De ANBI registratie is RSIN  862509397

 

En zo kwam er een eind aan een traject van voorbereiding, goedkeuring en officiële aanvragen bij allerlei instanties. We zijn blij dat dit allemaal achter de rug is en we ons weer kunnen concentreren op de oecumenische waarden en diensten.

 

TSJERKETSJINSTEN FRYSLÂN

In januari 2021 zijn de ‘Tsjerketsjinsten Fryslân’ begonnen onder auspiciën van de Raad van Kerken Fryslân middels de werkgroep die daarvoor was opgericht in nauwe samenwerking met Omrop Fryslân. In de Covid periode is dit een uitstekend medium gebleken om Fryslân, maar ook ver daar

buiten te voorzien van een oecumenische kerkdienst. Elke maand werd er gewisseld van kerkplek zodat ook regionale en lokale inbreng een plek kreeg. Elke zondag werd ingevuld door een kerkgemeenschap met haar eigen karakter en medewerkers. En zo is niet alleen de oecumene recht gedaan, maar kregen ook het missionaire, het regionaal muzikale en de frysktalige inbreng een eigen plek.

Met een wekelijks kijkcijfer van zo rond de 55.000 zijn we uiterst tevreden!

 

·     De rondreis van kerkplekken brachten ons naar Heerenveen, Burgum, Drachten, ‘Nijkleaster’, Dokkum/Ameland, Sneek, Oosterwolde, Gorredijk, Workum, Joure (in combinatie met Kerkendag op 24 oktober), Arum en Leeuwarden.

·     Het financiële plaatje blijkt met de ruime giften van kijkers en een aantal kerkgemeenschappen, geen enkel probleem te zijn geweest.

·     In samenspraak met Omrop Fryslân is er in oktober afgesproken om in ieder geval tot en met mei 2022 door te gaan met de uitzendingen.

 

 

Provinciale KERKENDAG 2021 in Joure

Na een voorbereidingstraject van twee jaar, door het coronaeffect, heeft de Kerkendag 2021 plaatsgevonden op zondag 24 oktober. De dag zelf kunnen we zeker als geslaagd beschouwen.

In een zestal locaties (kerken en gebouwen) werden lezingen gehouden, een infomarkt en een iconenopstelling gepresenteerd. Verder was er “in de straat” een ‘Wachtkamer’ voor een goed gesprek en een ‘Open boek’ waarin mensen iets konden schrijven wat hun bezig hield.

De opening van de dag vond plaats in de Hobbe van Baerdttsjerke waarbij ook de CvdK dhr. Arno Brok het woord voerde.

 

 De techniek zorgde voor een streamingsmogelijkheid waarbij alle locaties individueel konden worden gevolgd. Dit heeft cruciaal gewerkt! Fysiek zijn er zo rond de 300 mensen geteld, de streaming bracht echter een cijfer van 1200 en “latere” bezoekers nog eens 900. Het kostenplaatje van de dag werd door deze streaming wel verdubbeld maar is wel doorslaggevend geweest.

 De Kerkendag werd afgesloten met een vesper in de H. Mattheüskerk o.l.v. pastor Corry Tigchelaar.

 

BESTUUR 2021

In het jaar 2021 was er opnieuw een plaats binnen het bestuur van de Raad die een vacature opleverde. Onze afgevaardigde namens de RKK, Lucas Foekema, kon het lidmaatschap van de Raad helaas niet langer combineren met zijn werkzaamheden binnen de parochie. We hopen dat deze plek weer gauw kan worden opgevuld.

 

SOCIAL MEDIA

De Raad van Kerken Friesland is te volgen middels

-          Website          www.raadvankerkenfryslan.nl

-          Facebook        www.facebook.com/Raad-van-Kerken-in-Fryslân 

 

 

 

Lidkerken Raad van Kerken Fryslân (per 1 januari 2021)

Doopsgezinde Kerk                                                   - 1 lid             www.doopsgezind.nl

Leger des Heils                                                             - 1 lid             www.legerdesheils.nl

Protestantse Kerk Nederland                                - 3 leden          www.protestantsekerk.nl

Evangelisch Lutherse gemeente Leeuwarden - 1 lid             www.frieselutheranen.nl

Oud Katholieke Statie Friesland en de NOP      - 1 lid             www.okkn.nl

Vrije Evangelische Gemeenten                             - 1 lid             www.bondveg.nl

Remonstrantse gemeente Leeuwarden            - 1 lid                 www.leeuwarden.remonstranten.nl

Rooms Katholieke Kerk                                            - 2 leden          www.bisdomgl.nl

 

 

Verbondenheid met:

Arme Kant van Fryslân                                              www.armekantfryslan.nl

Fryske Rie                                                                  www.fryskerie.frl

Kleurijk Fryslân                                                            www.kleurrijkfryslan.org/wp

Omrop Fryslân                                                             www.omropfryslan.nl

Solidair Friesland                                                   www.solidairfriesland.nl                           

Stichting Tsjerkepaad                                       www.tsjerkepaad.nl  

 

In de Werkgroep ‘Tsjerketsjinsten Fryslân’ waren dit jaar Frits Pasveer en Ridzerd Hooijenga vertegenwoordigd namens de Raad.

 

In de Werkgroep ‘Kerkendag 2021’ was Frits Pasveer de verbindende lijn met de Raad.

  

Bestuur 2021:

Lidy Langendijk (voorzitter a.i.)                            .          Rooms Katholieke Kerk

Frits Pasveer (secretaris)                                                     Protestantse Kerk in Nederland

Ridzerd Hooijenga (penningmeester)                            Vrij Evangelische Gemeenten

IJda Blüm-de Vries                                                                 Remonstrantse gemeente Leeuwarden

Lucas Foekema (tot 1 november)                                       Rooms Katholieke Kerk

Elisabeth Huxdorff                                                                 Evangelisch Lutherse gemeente Leeuwarden

Ds. Idske van der Pol                                                             Protestantse Kerk in Nederland

Graddie Meijer                                                                    Doopsgezinde Gemeenten

Sijbren van der Velde                                                           Protestantse Kerk in Nederland

Past. Wietse van der Velde                                                Oud Katholieke Kerk

Jan van der Ven                                                                       Leger des Heils

 

 

2022 Secretariaat

Frits Pasveer

 

Mailadres:  rvkfryslan@gmail.com


 

JAARVERSLAG

 

RAAD VAN KERKEN FRYSLÂN 2020 


INLEIDING

 

Beste lezers,

 

Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Kerken Fryslân 2020.

Een bijzonder jaarverslag van een bijzonder jaar. Een jaar waarin we door een pandemie heel veel niet konden doen, wat we wel graag hadden willen doen. Steeds moesten we onze horizon verleggen en hopen op betere tijden.

Toch bleek dat er heel veel wel mogelijk was in de zorg, die we voor elkaar hebben gehad. Het kwam er meer dan ooit op aan om het evangelie handen en voeten te geven en dat is door u allen op vele manieren gedaan.

 

Ook vanuit de Raad van Kerken Fryslân zijn er ondanks alles mooie initiatieven geweest.

Dankbaar mogen we zijn voor dit alles. Gods liefde houdt niet op als er een “lockdown” is, die kunnen we altijd zaaien, daar waar we kunnen.

Het bracht mij bij een gebed van Theresia van Lisieux:

 

Moge er vandaag vrede in je zijn.

Moge je op God vertrouwen dat je precies bent waar je zou moeten zijn.

Moge je nooit de oneindige potentie vergeten die uit vertrouwen is geboren.

Moge je de gaven gebruiken die je hebt ontvangen en de liefde doorgeven die je hebt gekregen.

Moge je tevreden zijn met het feit dat je een kind van God bent.

Laat deze aanwezigheid zich tot in je botten verankeren en je ziel de vrijheid gunnen om te zingen, te dansen, te danken en lief te hebben.

Het is daar voor ons allemaal.

 

Mogen we vanuit deze verankering dankbaar omzien naar het afgelopen jaar en hoopvol uitzien naar dat wat komen gaat.

Ik wens u veel leesplezier.

 

Vrede en alle goeds

 

Lidy Langendijk voorzitter a.i.

 

 

VOORAF

 

In het voorwoord is het al aangekondigd, het jaar 2020 was een bijzondere periode voor ons allemaal. Op maandag 9 maart was er in Den Haag een persconferentie waarin de pandemie werd aangekondigd en op 15 maart was er de eerste Covid-zondag en werden kerken dicht gehouden. Het onvoorstelbare gebeurde!

En niet alleen dat Covid 19 ons in de greep hield vanwege de mogelijk sterke lichamelijke ongemakken, maar meer nog dat we van elkaar vervreemd raakten omdat we afstand van elkaar moesten nemen. De anderhalve meter maatschappij deed zijn intrede. Fysiek samenzijn werd ontmoedigd of ging gedwongen niet meer door. Het werkte verlammend op allerlei projecten en bijeenkomsten die we voorheen als “normaal” beschouwden.

En toch …….,  bracht het ook weer nieuw perspectief en creativiteit mee.

 

RAADS- en MODERAMEN VERGADERINGEN

 

Met vallen en opstaan zijn er een aantal vergaderingen gehouden. De Raad is drie keer bijeen geweest op verschillende plekken in Friesland (Heerenveen, Leeuwarden en Akkrum). De eerste twee, 27 januari en 9 maart, konden op gewone wijze plaatsvinden. De onderwerpen die aan de orde kwamen waren o.a. het Vluchtelingenprobleem specifiek naar de Friese situatie, en de problemen en situatie rond het aardbevingsgebied in Groningen. Dit laatste ook i.v.m. de aanstelling van geestelijk verzorgers in het gebied die hard nodig waren.

De derde raadsvergadering (5 oktober, Akkrum) was voor het grootste gedeelte gewijd aan het naar elkaar uitspreken van wat de Covid pandemie persoonlijk met ons deed. En dat was best heftig maar ook was er een relativeringsgevoel merkbaar. Gepaard gaande met een soort van strijdbaarheid om er van te maken wat er van te maken is!

In de resterende vergadertijd werden de hoofdzaken van beleid doorgenomen en de meest noodzakelijke dingen besloten. En dat was goed omdat de Raad nadien in 2020 ook niet meer fysiek is samengekomen. Jammer was dat we dit jaar helaas niet afscheid konden nemen van pastoor Arjen Bultsma en onze voorzitter tot 1 september, ds. Margarithe Veen. We hopen dat die mogelijkheid te zijner tijd nog komt!

 

Het moderamen is tussendoor nog vier keer bijeen geweest in Joure.

 

In het begin van het jaar konden we gelukkig nog bij enkele externe bijeenkomsten zijn:

- 17-01 Oecumenelezing Raad van Kerken Nederland in Utrecht.

Met behulp van een drietal lezingen (dr. Mirella Klomp, dr. Peter-Ben Smit en Enis Odaci) werd het thema (christelijke) identiteit belicht vanuit verschillende invalshoeken.

Tevens was er natuurlijk ruimte voor ontmoeting in oecumenische kring. Margarithe en Frits zijn daarbij aanwezig geweest.

 

- 17-01 Presentaasje projekt ‘Nije Fryske Bibelfertaling’ yn Frentsjer.

Ridzerd wie oanwêzich by dizze presentaasje. In stikmannich pommeranten út de wrald fan de Bibel, it fertaalwurk en de nediche fûnsen wiene yn de seal. Alles is roun, it sil heve!

De Fryske Bibel wurd fertaald nei hjoeddeistich frysk. Oer fjouwer jier is it klear!

Der waard eindige mei liet 315:

                                      Gemeente, oan jim ierdske hannen

                                      Hat God dit boadskip tabetrouwd;

                                      O draach it út nei alle lannen

                                      Dat it rûnom wjerlûd jout.

- 10-01 Nieuwjaarsreceptie Bisdom Groningen-Leewarden.

   In het Jouster Mattheüshûs was de Raad voor het eerst als gast aanwezig op de Nieuwjaarsreceptie van het Bisdom. Margarithe en Frits mochten de bisschop Mgr. Ron van den Hout en zijn vicaris Arjen Bultsma (welbekend) ontmoeten. Het was een goed samenzijn waarbij met vele mensen kon worden gesproken.

 

WAT HELAAS NIET DOORGING i.v.m. COVID 19

- De ontmoetingen met de lokale raden van kerken in Friesland

- Jaarvergadering

- Studiedag Noordelijke pastores

- Studiedag i.s.m. Werkgroep Geloof & Homoseksualiteit

- Vredesconcert

- Regenboogviering Leeuwarden

- Provinciaal Friese Kerkendag 2020

- Vredeslichtviering

 

Maar er kwam ook nieuwe inspiratie en de moed om met iets nieuws te komen!

 

Provinciale KERKENDAG 2020 in Joure

Binnen de werkgroep was er in de loop van de zomer 2020 al het idee van “dit gaat vanwege Covid niet door”. Maar niet getreurd, er werd “doorgeschoven” naar de nieuwe datum zondag 24 oktober 2021. Bij het doordenken van het programma wilde de werkgroep wel een andere weg inslaan om enigszins te voorkomen dat ze voor een herhaling zouden komen te staan. De keuze is gemaakt om het dagprogramma fysiek te kunnen bijwonen maar mochten er op dat moment nog restricties zijn op aantal wordt tevens ook ingezet op “livestreaming” van de dag. Hierdoor is er een mogelijkheid geschapen om alles wel te kunnen volgen via het scherm.

 

RAADSNIEUWS

In oktober 2020 werd het idee geboren om zo nu en dan een nieuwsbrief aan raadsleden en adviseurs te zenden waarin het laatste en lopende nieuws binnen de Raad kan worden doorgegeven. Het secretariaat heeft dit opgepakt en daarmee had iedereen toch het gevoel ondanks de pandemie nog betrokken te blijven bij de organisatie.

 

TSJERKETSJINSTEN FRYSLÂN

Toen Omrop Fryslân in het voorjaar van 2020 oecumenisch getinte kerkdiensten op zondagmorgen uit ging zenden vanuit de Martinikerk in Franeker was dat een welkome mogelijkheid voor velen in Friesland en ver daarbuiten. Voor de zomer werd dit echter stopgezet.

In de volgende periode gingen er stemmen op in de provincie om als kerken gezamenlijk het initiatief te nemen om in coproductie met Omrop Fryslân die kerkdiensten opnieuw op te starten. Duidelijk mocht zijn dat de kerken daarmee ook het financiële risico zouden nemen om dit project te bekostigen. Maar ook dat het onder de vlag van de Raad van Kerken Fryslân zou komen te varen.

Er werd een werkgroep opgericht die op voortvarende wijze te werk ging om zo bij aanvang van de Adventstijd ( 29 november) de uitzendingen daadwerkelijk te begeleiden. In 2020 werden de diensten opnieuw uitgezonden vanuit Franeker met het voornemen om per 2021 een ‘Tsjerke fan é Moanne’ te creëren, dat wil zeggen per maand een andere kerklocatie in Fryslân.

Opnieuw een verse loot aan de organisatie van de Raad van Kerken Fryslân. Wie had het kunnen bedenken!

 

ONDERZOEK STATUTEN RAAD BIJ TRESOAR

Rizerd Hooijenga en Frits Pasveer zijn op 26 februari 2020 naar Tresoar in Leeuwarden getogen om te achterhalen wanneer er eventuele statuten van de Raad zijn vastgelegd en op welke manier. Het is duidelijk geworden dat er nimmer een officiële akte opgemaakt is. Het nu gebruikte statuut is meerdere malen aangepast maar steeds een “huisgebeuren” gebleven.

Om daar verandering in te brengen is er door het secretariaat een aanvang gemaakt met de aanpassing van het huidige statuut om dit te gebruiken voor een officieel juridisch stuk. Hiermee kan de Raad zich ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel en een ANBI status aanvragen.

 

BESTUURSWISSELING 2020

In het jaar 2020 gingen er wisselingen binnen het bestuur van de Raad plaatsvinden die we niet allemaal zagen aankomen. Maar zo gaat het nu eenmaal, mensen komen en mensen gaan.

Per 1 januari kwam pastoor Arjen Bultsma (vice-voorzitter) niet meer terug. En de voorzitter ds Margarithe Veen gaf aan per 1 september te willen stoppen. Heel spijtig maar na zes jaren ook wel weer begrijpelijk. Helaas was een goed afscheid nog niet mogelijk vanwege Covid, maar we hopen dit nog op een goed moment te doen.

Gelukkig was pastor Lidy Langendijk bereid om het voorzitterschap waar te nemen tot er een nieuwe voorzitter is gevonden.


SOCIAL MEDIA

 

De Raad van Kerken Friesland is te volgen middels

-          Website          www.raadvankerkenfryslan.nl

-          Facebook        www.facebook.com/Raad-van-Kerken-in-Fryslân 

 

Lidkerken Raad van Kerken Fryslân (per 1 januari 2020)

 

Doopsgezinde Kerk                                                   - 1 lid             www.doopsgezind.nl

Leger des Heils                                                             - 1 lid             www.legerdesheils.nl

Protestantse Kerk Nederland                                - 4 leden          www.protestantsekerk.nl

Evangelisch Lutherse gemeente Leeuwarden - 1 lid             www.frieselutheranen.nl

Oud Katholieke Statie Friesland en de NOP      - 1 lid             www.okkn.nl

Vrije Evangelische Gemeente                               - 1 lid             www.bondveg.nl

Remonstrantse gemeente Leeuwarden            - 1 lid                 www.leeuwarden.remonstranten.nl

Rooms Katholieke Kerk                                            - 2 leden          www.bisdomgl.nl

 

Verbondenheid met:

 

Arme Kant van Fryslân                                              www.armekantfryslan.nl

Fryske Rie                                                                  www.fryskerie.frl

Kleurijk Fryslân                                                            www.kleurrijkfryslan.org/wp

Omrop Fryslân                                                             www.omropfryslan.nl

Solidair Friesland                                                   www.solidairfriesland.nl                           

Stichting Tsjerkepaad                                       www.tsjerkepaad.nl  

 

In de Werkgroep ‘Tsjerketsjinsten Fryslân’ zijn Frits Pasveer en Ridzerd Hooijenga vertegenwoordigd namens de Raad.

 

 In de Werkgroep ‘Kerkendag 2021’ is Frits Pasveer de verbindende lijn met de Raad.

 

Bestuur 2020:

 

Ds. Margarithe Veen (voorzitter)         tot 1 sept.       Protestantse Kerk in Nederland

Lidy Langendijk (voorzitter a.i.)             vanaf 1 sept. Rooms Katholieke Kerk

Frits Pasveer (secretaris)                                         Protestantse Kerk in Nederland

Ridzerd Hooijenga (penningmeester)                        Vrij Evangelische Gemeenten

IJda Blüm-de Vries                                                     Remonstrantse gemeente Leeuwarden

Lucas Foekema                                                           Rooms Katholieke Kerk

Elisabeth Huxdorff                                                     Evangelisch Lutherse gemeente Leeuwarden

Ds. Idske van der Pol                                                 Protestantse Kerk in Nederland

Graddie Meijer                                                        Doopsgezinde Gemeenten

Sijbren van der Velde                                               Protestantse Kerk in Nederland

Past. Wietse van der Velde                                            Oud Katholieke Kerk

Jan van der Ven                                                           Leger des Heils

 

 

2021 Secretariaat

Frits Pasveer

 

Mailadres:  rvkfryslan@gmail.com