JAARVERSLAG

RAAD VAN KERKEN FRYSLÂN 2021

VOORWOORD

Beste raadsleden, adviseurs en oecumenische partners,

Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Kerken in Fryslân 2021.

Opnieuw een jaarverslag van een bijzonder jaar.

Een jaar waarin nog steeds niet veel mogelijk was aan bijeenkomsten.

Maar ook een jaar waarin we de mogelijkheden benut hebben die er waren om toch, een aantal activiteiten te doen. Eén van de hoogtepunten was de kerkendag. Die we zowel live konden bezoeken, als ook via een fraaie uitzending met prachtige beelden, vanuit huis, konden meemaken. Zo waren we toch met elkaar verbonden.

Want dat is, toch waar het ons uiteindelijk om te doen is, getuigen van de Levende God in ons midden. Kijkend naar wat ons bind en waartoe wij zijn geroepen.

Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,

te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,

en op te vangen wie zijn thuis verloor,

halleluja,

om voor elkaar te zijn uw hand en voet,

te helpen wie geen helper had ontmoet:

wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,

halleluja,

om voor elkaar te zijn uw hart en mond,

om op te komen voor wie is verstomd,

voor wie gevangen zit of is gewond,

halleluja,

roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,

gerechtigheid en vrede, brood en wijn,

uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.

Halleluja!

(liedboek 973)

Mogen wij daartoe geroepen blijven.

Ik wens u veel leesplezier.

Vrede en alle goeds

Lidy Langendijk voorzitter a.i.

VOORAF

Zoals in het voorwoord reeds gememoreerd was 2021 opnieuw een tijdperk van “vallen en opstaan”. Soms kon je weer even bij elkaar zijn of iets organiseren, maar van een aantal voornemens kwam opnieuw niet veel terecht. Gaf het naast de teleurstelling ons ook een zekere rust?

In ieder geval hebben we tijd gehad om dingen in rustig vaarwater te brengen en ons organisatorisch beter voor te bereiden op de toekomst. We blijven vooruit kijken naar een oecumenisch klimaat in Fryslân waarin we samen, kerk overstijgend, kunnen staan voor vrede en recht.

RAADS- en MODERAMEN VERGADERINGEN

De Raad is twee keer bijeen geweest om de meest dringende zaken te bespreken. Deze vonden plaats op 8 juni (Akkrum) en Burgum (11 oktober).

De behandelde onderwerpen hadden in het algemeen een meer zakelijk karakter zoals het definitief maken van het statuut en een bijbehorende huishoudelijke regeling (HHR). Maar ook de voorbereidingen voor de Kerkendag 2021, de verzorging van Tsjerketsjinsten Fryslân en de voortgang van het vluchtelingenwerk hielden onze aandacht.

Het tussendoorn rondzenden van het Raadsnieuws is een goede manier geweest om de Raad en adviseurs op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rond het oecumenisch werk.

Het moderamen is drie keer bijeen geweest in Joure.

En tussendoor was er veel mail- en telefoonverkeer om de nodige zaken op het spoor te houden.

In oktober is er een moderamengesprek geweest met één van de lokale Raden ter ondersteuning van hun visie inzake het voortbestaan. Dit heeft in een positieve sfeer plaatsgevonden.

WAT in 2021 HELAAS OPNIEUW NIET DOORGING i.v.m. COVID 19

- De ontmoetingen met de lokale raden van kerken in Friesland

- Jaarvergadering

- Studiedag Noordelijke pastores

- Open Raadsvergadering (Vluchtelingen thema)

- Vredeslichtviering


STATUUT, HUISHOUDELIJKE REGELING EN ANBI STATUS

Een heugelijk feit in 2021!

Op 8 april werd bij het notariaat in Joure het Statuut van de Raad van Kerken in Fryslân ondertekend.

Meteen zijn we ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 82535744

Na een (jaren)lange voorbereidingsperiode werd het opstellen van de Statuten van de Raad van Kerken in Fryslân afgesloten met de notariële ondertekening op 8 april 2021.

Steeds meer werd de urgentie voelbaar om dit goed te regelen. We kregen meer en meer te maken met officiële stukken en afspraken die vroegen om een juiste juridische achtergrond en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

De Raad heeft ook een eigen Huishoudelijk Reglement opgesteld om een aantal specifieke zaken vast te leggen maar ook de flexibiliteit bezitten om snel aangepast te worden. Daarbij noemen we o.a. de lidkerken, de jaarlijkse bijdragen en de vergoedingen voor de (moderamen)leden van de Raad.

En ook in dit jaar werd de ANBI status van de Raad aangevraagd en verkregen. Dit maakt dat we ook eventuele giften belastingtechnisch voor de gever kunnen verantwoorden.

De ANBI registratie is RSIN 862509397

En zo kwam er een eind aan een traject van voorbereiding, goedkeuring en officiële aanvragen bij allerlei instanties. We zijn blij dat dit allemaal achter de rug is en we ons weer kunnen concentreren op de oecumenische waarden en diensten.

TSJERKETSJINSTEN FRYSLÂN

In januari 2021 zijn de ‘Tsjerketsjinsten Fryslân’ begonnen onder auspiciën van de Raad van Kerken Fryslân middels de werkgroep die daarvoor was opgericht in nauwe samenwerking met Omrop Fryslân. In de Covid periode is dit een uitstekend medium gebleken om Fryslân, maar ook ver daar

buiten te voorzien van een oecumenische kerkdienst. Elke maand werd er gewisseld van kerkplek zodat ook regionale en lokale inbreng een plek kreeg. Elke zondag werd ingevuld door een kerkgemeenschap met haar eigen karakter en medewerkers. En zo is niet alleen de oecumene recht gedaan, maar kregen ook het missionaire, het regionaal muzikale en de frysktalige inbreng een eigen plek.

Met een wekelijks kijkcijfer van zo rond de 55.000 zijn we uiterst tevreden!

· De rondreis van kerkplekken brachten ons naar Heerenveen, Burgum, Drachten, ‘Nijkleaster’, Dokkum/Ameland, Sneek, Oosterwolde, Gorredijk, Workum, Joure (in combinatie met Kerkendag op 24 oktober), Arum en Leeuwarden.

· Het financiële plaatje blijkt met de ruime giften van kijkers en een aantal kerkgemeenschappen, geen enkel probleem te zijn geweest.

· In samenspraak met Omrop Fryslân is er in oktober afgesproken om in ieder geval tot en met mei 2022 door te gaan met de uitzendingen.

Provinciale KERKENDAG 2021 in Joure

Na een voorbereidingstraject van twee jaar, door het coronaeffect, heeft de Kerkendag 2021 plaatsgevonden op zondag 24 oktober. De dag zelf kunnen we zeker als geslaagd beschouwen.

In een zestal locaties (kerken en gebouwen) werden lezingen gehouden, een infomarkt en een iconenopstelling gepresenteerd. Verder was er “in de straat” een ‘Wachtkamer’ voor een goed gesprek en een ‘Open boek’ waarin mensen iets konden schrijven wat hun bezig hield.

De opening van de dag vond plaats in de Hobbe van Baerdttsjerke waarbij ook de CvdK dhr. Arno Brok het woord voerde.

De techniek zorgde voor een streamingsmogelijkheid waarbij alle locaties individueel konden worden gevolgd. Dit heeft cruciaal gewerkt! Fysiek zijn er zo rond de 300 mensen geteld, de streaming bracht echter een cijfer van 1200 en “latere” bezoekers nog eens 900. Het kostenplaatje van de dag werd door deze streaming wel verdubbeld maar is wel doorslaggevend geweest.

De Kerkendag werd afgesloten met een vesper in de H. Mattheüskerk o.l.v. pastor Corry Tigchelaar.

BESTUUR 2021

In het jaar 2021 was er opnieuw een plaats binnen het bestuur van de Raad die een vacature opleverde. Onze afgevaardigde namens de RKK, Lucas Foekema, kon het lidmaatschap van de Raad helaas niet langer combineren met zijn werkzaamheden binnen de parochie. We hopen dat deze plek weer gauw kan worden opgevuld.

SOCIAL MEDIA

De Raad van Kerken Friesland is te volgen middels

- Website www.raadvankerkenfryslan.nl

- Facebook www.facebook.com/Raad-van-Kerken-in-Fryslân

Lidkerken Raad van Kerken Fryslân (per 1 januari 2021)

Doopsgezinde Kerk - 1 lid www.doopsgezind.nl

Leger des Heils - 1 lid www.legerdesheils.nl

Protestantse Kerk Nederland - 3 leden www.protestantsekerk.nl

Evangelisch Lutherse gemeente Leeuwarden - 1 lid www.frieselutheranen.nl

Oud Katholieke Statie Friesland en de NOP - 1 lid www.okkn.nl

Vrije Evangelische Gemeenten - 1 lid www.bondveg.nl

Remonstrantse gemeente Leeuwarden - 1 lid www.leeuwarden.remonstranten.nl

Rooms Katholieke Kerk - 2 leden www.bisdomgl.nl

Verbondenheid met:

Arme Kant van Fryslân www.armekantfryslan.nl

Fryske Rie www.fryskerie.frl

Kleurijk Fryslân www.kleurrijkfryslan.org/wp

Omrop Fryslân www.omropfryslan.nl

Solidair Friesland www.solidairfriesland.nl

Stichting Tsjerkepaad www.tsjerkepaad.nl

In de Werkgroep ‘Tsjerketsjinsten Fryslân’ waren dit jaar Frits Pasveer en Ridzerd Hooijenga vertegenwoordigd namens de Raad.

In de Werkgroep ‘Kerkendag 2021’ was Frits Pasveer de verbindende lijn met de Raad.

Bestuur 2021:

Lidy Langendijk (voorzitter a.i.) . Rooms Katholieke Kerk

Frits Pasveer (secretaris) Protestantse Kerk in Nederland

Ridzerd Hooijenga (penningmeester) Vrij Evangelische Gemeenten

IJda Blüm-de Vries Remonstrantse gemeente Leeuwarden

Lucas Foekema (tot 1 november) Rooms Katholieke Kerk

Elisabeth Huxdorff Evangelisch Lutherse gemeente Leeuwarden

Ds. Idske van der Pol Protestantse Kerk in Nederland

Graddie Meijer Doopsgezinde Gemeenten

Sijbren van der Velde Protestantse Kerk in Nederland

Past. Wietse van der Velde Oud Katholieke Kerk

Jan van der Ven Leger des Heils

2022 Secretariaat

Frits Pasveer

Mailadres: rvkfryslan@gmail.com


JAARVERSLAG

RAAD VAN KERKEN FRYSLÂN 2020


INLEIDING

Beste lezers,

Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Kerken Fryslân 2020.

Een bijzonder jaarverslag van een bijzonder jaar. Een jaar waarin we door een pandemie heel veel niet konden doen, wat we wel graag hadden willen doen. Steeds moesten we onze horizon verleggen en hopen op betere tijden.

Toch bleek dat er heel veel wel mogelijk was in de zorg, die we voor elkaar hebben gehad. Het kwam er meer dan ooit op aan om het evangelie handen en voeten te geven en dat is door u allen op vele manieren gedaan.

Ook vanuit de Raad van Kerken Fryslân zijn er ondanks alles mooie initiatieven geweest.

Dankbaar mogen we zijn voor dit alles. Gods liefde houdt niet op als er een “lockdown” is, die kunnen we altijd zaaien, daar waar we kunnen.

Het bracht mij bij een gebed van Theresia van Lisieux:

Moge er vandaag vrede in je zijn.

Moge je op God vertrouwen dat je precies bent waar je zou moeten zijn.

Moge je nooit de oneindige potentie vergeten die uit vertrouwen is geboren.

Moge je de gaven gebruiken die je hebt ontvangen en de liefde doorgeven die je hebt gekregen.

Moge je tevreden zijn met het feit dat je een kind van God bent.

Laat deze aanwezigheid zich tot in je botten verankeren en je ziel de vrijheid gunnen om te zingen, te dansen, te danken en lief te hebben.

Het is daar voor ons allemaal.

Mogen we vanuit deze verankering dankbaar omzien naar het afgelopen jaar en hoopvol uitzien naar dat wat komen gaat.

Ik wens u veel leesplezier.

Vrede en alle goeds

Lidy Langendijk voorzitter a.i.


VOORAF

In het voorwoord is het al aangekondigd, het jaar 2020 was een bijzondere periode voor ons allemaal. Op maandag 9 maart was er in Den Haag een persconferentie waarin de pandemie werd aangekondigd en op 15 maart was er de eerste Covid-zondag en werden kerken dicht gehouden. Het onvoorstelbare gebeurde!

En niet alleen dat Covid 19 ons in de greep hield vanwege de mogelijk sterke lichamelijke ongemakken, maar meer nog dat we van elkaar vervreemd raakten omdat we afstand van elkaar moesten nemen. De anderhalve meter maatschappij deed zijn intrede. Fysiek samenzijn werd ontmoedigd of ging gedwongen niet meer door. Het werkte verlammend op allerlei projecten en bijeenkomsten die we voorheen als “normaal” beschouwden.

En toch ……., bracht het ook weer nieuw perspectief en creativiteit mee.

RAADS- en MODERAMEN VERGADERINGEN

Met vallen en opstaan zijn er een aantal vergaderingen gehouden. De Raad is drie keer bijeen geweest op verschillende plekken in Friesland (Heerenveen, Leeuwarden en Akkrum). De eerste twee, 27 januari en 9 maart, konden op gewone wijze plaatsvinden. De onderwerpen die aan de orde kwamen waren o.a. het Vluchtelingenprobleem specifiek naar de Friese situatie, en de problemen en situatie rond het aardbevingsgebied in Groningen. Dit laatste ook i.v.m. de aanstelling van geestelijk verzorgers in het gebied die hard nodig waren.

De derde raadsvergadering (5 oktober, Akkrum) was voor het grootste gedeelte gewijd aan het naar elkaar uitspreken van wat de Covid pandemie persoonlijk met ons deed. En dat was best heftig maar ook was er een relativeringsgevoel merkbaar. Gepaard gaande met een soort van strijdbaarheid om er van te maken wat er van te maken is!

In de resterende vergadertijd werden de hoofdzaken van beleid doorgenomen en de meest noodzakelijke dingen besloten. En dat was goed omdat de Raad nadien in 2020 ook niet meer fysiek is samengekomen. Jammer was dat we dit jaar helaas niet afscheid konden nemen van pastoor Arjen Bultsma en onze voorzitter tot 1 september, ds. Margarithe Veen. We hopen dat die mogelijkheid te zijner tijd nog komt!

Het moderamen is tussendoor nog vier keer bijeen geweest in Joure.

In het begin van het jaar konden we gelukkig nog bij enkele externe bijeenkomsten zijn:

- 17-01 Oecumenelezing Raad van Kerken Nederland in Utrecht.

Met behulp van een drietal lezingen (dr. Mirella Klomp, dr. Peter-Ben Smit en Enis Odaci) werd het thema (christelijke) identiteit belicht vanuit verschillende invalshoeken.

Tevens was er natuurlijk ruimte voor ontmoeting in oecumenische kring. Margarithe en Frits zijn daarbij aanwezig geweest.

- 17-01 Presentaasje projekt ‘Nije Fryske Bibelfertaling’ yn Frentsjer.

Ridzerd wie oanwêzich by dizze presentaasje. In stikmannich pommeranten út de wrald fan de Bibel, it fertaalwurk en de nediche fûnsen wiene yn de seal. Alles is roun, it sil heve!

De Fryske Bibel wurd fertaald nei hjoeddeistich frysk. Oer fjouwer jier is it klear!

Der waard eindige mei liet 315:

Gemeente, oan jim ierdske hannen

Hat God dit boadskip tabetrouwd;

O draach it út nei alle lannen

Dat it rûnom wjerlûd jout.

- 10-01 Nieuwjaarsreceptie Bisdom Groningen-Leewarden.

In het Jouster Mattheüshûs was de Raad voor het eerst als gast aanwezig op de Nieuwjaarsreceptie van het Bisdom. Margarithe en Frits mochten de bisschop Mgr. Ron van den Hout en zijn vicaris Arjen Bultsma (welbekend) ontmoeten. Het was een goed samenzijn waarbij met vele mensen kon worden gesproken.

WAT HELAAS NIET DOORGING i.v.m. COVID 19

- De ontmoetingen met de lokale raden van kerken in Friesland

- Jaarvergadering

- Studiedag Noordelijke pastores

- Studiedag i.s.m. Werkgroep Geloof & Homoseksualiteit

- Vredesconcert

- Regenboogviering Leeuwarden

- Provinciaal Friese Kerkendag 2020

- Vredeslichtviering

Maar er kwam ook nieuwe inspiratie en de moed om met iets nieuws te komen!

Provinciale KERKENDAG 2020 in Joure

Binnen de werkgroep was er in de loop van de zomer 2020 al het idee van “dit gaat vanwege Covid niet door”. Maar niet getreurd, er werd “doorgeschoven” naar de nieuwe datum zondag 24 oktober 2021. Bij het doordenken van het programma wilde de werkgroep wel een andere weg inslaan om enigszins te voorkomen dat ze voor een herhaling zouden komen te staan. De keuze is gemaakt om het dagprogramma fysiek te kunnen bijwonen maar mochten er op dat moment nog restricties zijn op aantal wordt tevens ook ingezet op “livestreaming” van de dag. Hierdoor is er een mogelijkheid geschapen om alles wel te kunnen volgen via het scherm.

RAADSNIEUWS

In oktober 2020 werd het idee geboren om zo nu en dan een nieuwsbrief aan raadsleden en adviseurs te zenden waarin het laatste en lopende nieuws binnen de Raad kan worden doorgegeven. Het secretariaat heeft dit opgepakt en daarmee had iedereen toch het gevoel ondanks de pandemie nog betrokken te blijven bij de organisatie.

TSJERKETSJINSTEN FRYSLÂN

Toen Omrop Fryslân in het voorjaar van 2020 oecumenisch getinte kerkdiensten op zondagmorgen uit ging zenden vanuit de Martinikerk in Franeker was dat een welkome mogelijkheid voor velen in Friesland en ver daarbuiten. Voor de zomer werd dit echter stopgezet.

In de volgende periode gingen er stemmen op in de provincie om als kerken gezamenlijk het initiatief te nemen om in coproductie met Omrop Fryslân die kerkdiensten opnieuw op te starten. Duidelijk mocht zijn dat de kerken daarmee ook het financiële risico zouden nemen om dit project te bekostigen. Maar ook dat het onder de vlag van de Raad van Kerken Fryslân zou komen te varen.

Er werd een werkgroep opgericht die op voortvarende wijze te werk ging om zo bij aanvang van de Adventstijd ( 29 november) de uitzendingen daadwerkelijk te begeleiden. In 2020 werden de diensten opnieuw uitgezonden vanuit Franeker met het voornemen om per 2021 een ‘Tsjerke fan é Moanne’ te creëren, dat wil zeggen per maand een andere kerklocatie in Fryslân.

Opnieuw een verse loot aan de organisatie van de Raad van Kerken Fryslân. Wie had het kunnen bedenken!

ONDERZOEK STATUTEN RAAD BIJ TRESOAR

Rizerd Hooijenga en Frits Pasveer zijn op 26 februari 2020 naar Tresoar in Leeuwarden getogen om te achterhalen wanneer er eventuele statuten van de Raad zijn vastgelegd en op welke manier. Het is duidelijk geworden dat er nimmer een officiële akte opgemaakt is. Het nu gebruikte statuut is meerdere malen aangepast maar steeds een “huisgebeuren” gebleven.

Om daar verandering in te brengen is er door het secretariaat een aanvang gemaakt met de aanpassing van het huidige statuut om dit te gebruiken voor een officieel juridisch stuk. Hiermee kan de Raad zich ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel en een ANBI status aanvragen.

BESTUURSWISSELING 2020

In het jaar 2020 gingen er wisselingen binnen het bestuur van de Raad plaatsvinden die we niet allemaal zagen aankomen. Maar zo gaat het nu eenmaal, mensen komen en mensen gaan.

Per 1 januari kwam pastoor Arjen Bultsma (vice-voorzitter) niet meer terug. En de voorzitter ds Margarithe Veen gaf aan per 1 september te willen stoppen. Heel spijtig maar na zes jaren ook wel weer begrijpelijk. Helaas was een goed afscheid nog niet mogelijk vanwege Covid, maar we hopen dit nog op een goed moment te doen.

Gelukkig was pastor Lidy Langendijk bereid om het voorzitterschap waar te nemen tot er een nieuwe voorzitter is gevonden.


SOCIAL MEDIA

De Raad van Kerken Friesland is te volgen middels

- Website www.raadvankerkenfryslan.nl

- Facebook www.facebook.com/Raad-van-Kerken-in-Fryslân

Lidkerken Raad van Kerken Fryslân (per 1 januari 2020)

Doopsgezinde Kerk - 1 lid www.doopsgezind.nl

Leger des Heils - 1 lid www.legerdesheils.nl

Protestantse Kerk Nederland - 4 leden www.protestantsekerk.nl

Evangelisch Lutherse gemeente Leeuwarden - 1 lid www.frieselutheranen.nl

Oud Katholieke Statie Friesland en de NOP - 1 lid www.okkn.nl

Vrije Evangelische Gemeente - 1 lid www.bondveg.nl

Remonstrantse gemeente Leeuwarden - 1 lid www.leeuwarden.remonstranten.nl

Rooms Katholieke Kerk - 2 leden www.bisdomgl.nl

Verbondenheid met:

Arme Kant van Fryslân www.armekantfryslan.nl

Fryske Rie www.fryskerie.frl

Kleurijk Fryslân www.kleurrijkfryslan.org/wp

Omrop Fryslân www.omropfryslan.nl

Solidair Friesland www.solidairfriesland.nl

Stichting Tsjerkepaad www.tsjerkepaad.nl

In de Werkgroep ‘Tsjerketsjinsten Fryslân’ zijn Frits Pasveer en Ridzerd Hooijenga vertegenwoordigd namens de Raad.

In de Werkgroep ‘Kerkendag 2021’ is Frits Pasveer de verbindende lijn met de Raad.

Bestuur 2020:

Ds. Margarithe Veen (voorzitter) tot 1 sept. Protestantse Kerk in Nederland

Lidy Langendijk (voorzitter a.i.) vanaf 1 sept. Rooms Katholieke Kerk

Frits Pasveer (secretaris) Protestantse Kerk in Nederland

Ridzerd Hooijenga (penningmeester) Vrij Evangelische Gemeenten

IJda Blüm-de Vries Remonstrantse gemeente Leeuwarden

Lucas Foekema Rooms Katholieke Kerk

Elisabeth Huxdorff Evangelisch Lutherse gemeente Leeuwarden

Ds. Idske van der Pol Protestantse Kerk in Nederland

Graddie Meijer Doopsgezinde Gemeenten

Sijbren van der Velde Protestantse Kerk in Nederland

Past. Wietse van der Velde Oud Katholieke Kerk

Jan van der Ven Leger des Heils

2021 Secretariaat

Frits Pasveer

Mailadres: rvkfryslan@gmail.com