Tsjerketsjinsten Fryslân

In oktober 2023 worden de "Tsjerketsjinsten" door Omrop Fryslân vanaf 12 november uitgezonden vanuit 'de Bonifatiuskerk' te Oldeberkoop.


05 november 10.00 uur voorganger: ds. Sytse Ypma
vanuit de Martinikerk te Franeker

12 november 10.00 uur voorganger: mw. ds.  J. van Beveren (Assen)

19 november 10.00 uur voorganger: ds. W. Baas (Appelscha)

26 november 10.00 uur voorganger: ds. J. van de Mark (Wolvega)

De herhaling van de diensten is om 12.00 uur.  

U kunt aan de voortzetting van deze diensten bijdragen door een gift over
te maken naar het speciale bankrekeningnummer:

IBAN:  NL15RABO 0373 744 471  t.n.v. Raad van Kerken Fryslân

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Tsjerketsjinsten Fryslân

Voor het organiseren van de diensten is de Wurkgroep 'Tsjerketsjinsten Fryslân' opgericht. De diensten komen iedere maand vanuit een ander kerkgebouw in Fryslân, de 'Tsjerke fan de moanne'.


De Wurkgroep bestaat uit de volgende personen:

Jelle de Jong Voorzitter  (Protestantse Kerk)

Alex Riemersma Secretaris  (St. Krúspunt)

Idske van der Pol Raad van Kerken in Fryslân

Graddie Meijer Doopsgezinde gemeente Workum-Hindeloopen

Financiële commissie

Jelle de Jong Classis Fryslân PKN

Piet van Asperen Adviseur

De uitzendingen op Omrop Fryslân worden zeer gewaardeerd, dat weten we uit de vele reacties die uit binnen- en buitenland binnenkomen.  Ook in 2022 gaan de uitzendingen door, iedere maand vanuit een andere kerk. 

Als u wilt bijdragen in de kosten van deze diensten en wilt meehelpen aan een voortzetting van de uitzendingen, kunt u een bijdrage overmaken naar het bankrekeningnummer dat speciaal hiervoor is geopend. Het bankrekeningnummer van de Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân met leden van de Raad van Kerken Fryslân aangesloten kerkgenootschappen, alsmede de Stifting Krúspunt is:


IBAN: NL15 RABO 0373 7444 71 t.n.v. Raad van Kerken Fryslân.

ANBI geregistreerd onder RSIN 862509397

Hartelijk dank voor uw bijdrage! Voor vragen en suggesties kunt u terecht bij de werkgroep:
Emailadres: tsjerketsjinstenfrl@gmail.com