De kerken en geloofsgemeenschappen, aangesloten bij de Raad van Kerken in Fryslân, willen in getuigenis en dienst vorm geven aan hun geloof in de God, Jezus Christus en de Heilige Geest die uit hen gaat. De bijbel vormt voor hen de basis en de bron voor bezinning.

Welkom op de site van

de Raad van Kerken Fryslân


Overdenking bij het begin van de 40-dagentijd

Beste…

Met Aswoensdag begint voor ons allen de 40-dagentijd, de tijd die ons zal brengen naar het feest van de Opstanding van de Heer.

Als ik met mijn ouders over de vastentijd spreek dan komt steevast het verhaal naar voren over het “vastentrommeltje”. Mijn ouders hadden het meegekregen in hun leven en gingen ermee door in ons gezin, alle snoepjes van 6 weken werden opgespaard in een trommeltje en met de Paasdagen mocht het worden opgegeten.

Geen snoep of andere lekkernijen gedurende zes weken, vooraf leek het een hele tijd. Maar gaandeweg werd je, je steeds meer bewust van het feit dat je eigenlijk makkelijk buiten snoep kon.

Vandaag kennen we het “vastentrommeltje” niet meer zo goed.

Maar hoe zit het met het idee erachter?

Jezelf iets ontzeggen om te ervaren dat alles niet vanzelfsprekend is. Dat dit voor veel mensen in de wereld iets is dat zij dagelijks meemaken. Voor velen is zelfs dagelijks brood niet eens vanzelfsprekend.

Maar dit jaar is alles anders. Met de komst van de pandemie in ons leven zijn er al veel van de vanzelfsprekendheden in ons leven weggevallen. Mensen die hun baan verloren of hun werk niet meer kunnen uitoefenen, het ontvangen van bezoek, elkaar een knuffel geven, je kleinkind niet mogen ontmoeten. We leven al haast een heel jaar in een vorm van vasten en onthouding. En dit doen we om elkaar te beschermen tegen het corona-virus.

Hoe zouden we dan wel deze 40-dagentijd kunnen invullen?

Misschien moeten we dit jaar juist OMDENKEN.

Niet zozeer vasten, maar ons bezinnen op wat onze bijdrage kan zijn, in deze tijd om het Koninkrijk van God gestalte te geven.

Paus Franciscus schreef in zijn boodschap bij het begin van de 40-dagentijd: “Laten we in de 40-dagentijd er meer op letten; woorden van troost, sterkte en bemoediging te spreken”.

Geloof, Hoop en Liefde, de kernwoorden van waaruit we op weg mogen gaan in deze 40-dagentijd. Wij worden geroepen om aan deze woorden uit de Blijde Boodschap uiting te geven in de bijzondere 40-dagentijd. Zo mogen we op weg gaan naar het feest van de Opstanding des Heren.

Ik wens u allen een inspirerende 40-dagentijd toe.

Lidy Langendijk


Tsjerketsjinsten Fryslân

In april 2021 worden de "Tsjerketsjinsten" door Omrop Fryslân uitgezonden vanuit 'St. Radboudkerk' te Jorwerd.

1 april 19.00 uur Witte Donderdag ds. Hinne Wagenaar (PG Westerwert-Nijkleaster)

2 april 19.00 uur Goede Vrijdag ds. Saskia Leene (Nijkleaster)

4 april 10.00 uur Pasen ds. Hinne Wagenaar (PG Westerwert-Nijkleaster)

11 april 10.00 uur Beloken Pasen ds. Reinier Nummerdor (PG de Slachsang)

18 april 10.00 uur ds. Saskia Leene (Nijkleaster)

25 april 10.00 uur ds. Hinne Wagenaar (Westerwert-Nijkleaster)

U kunt aan de voortzetting van deze diensten bijdragen door een gift over
te maken naar het speciale bankrekeningnummer:

IBAN: NL15RABO 0373 744 471 t.n.v. Raad van Kerken Fryslân

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

5o jaar Raad van Kerken FryslânOp 11 juni 2019 bestond de Raad van Kerken Fryslân officieel 50 jaar. Om dit kenbaar te maken en enige gestalte te geven was er in dat kader gekozen voor een spreiding van activiteiten gedurende het hele jaar 2019.

Maar toch specifiek is er een bescheiden viering geweest op zondag 15 december bij de St. Franciscusbasiliek te Bolsward. Het jubileumprogramma was opgebouwd rondom de presentatie en uitgave van een speciaal magazine met de titel 'Ljocht en Fjoer'.

Bij de presentatie werden twee oud-voorzitters (ds. Diny Stavenga-van der Waals en ds. Corry Nicolay) betrokken en de verschillende vertegenwoordigers van de lidkerken van de huidige Raad.

(tekst uit Jaarverslag Raad van Kerken Fryslân 2019)