De kerken en geloofsgemeenschappen, aangesloten bij de Raad van Kerken in Fryslân, willen in getuigenis en dienst vorm geven aan hun geloof in de God, Jezus Christus en de Heilige Geest die uit hen gaat. De bijbel vormt voor hen de basis en de bron voor bezinning.

Welkom op de site van

de Raad van Kerken Fryslân


Tsjerketsjinsten Fryslân

In augustus 2021 worden de "Tsjerketsjinsten" door Omrop Fryslân uitgezonden vanuit 'de Ontmoetingskerk', het kerkgebouw van de Protestantse gemeente te Gorredijk. In de vijf diensten van augustus zullen voorgangers uit verschillende kerken en kerkgenootschappen voorgaan.

1 augustus 10.00 uur ds. Ron Lafeber Protestantse gemeente Gorredijk

8 augustus 10.00 uur mw. ds. Dingena Hasper Protestantse gemeente Oude-Nieuwehorne, Katlijk-Mildam
Fryske tsjinst

15 augustus 10.00 uur ds. Piet Hulshof Protestantse gemeente Jubbega-Schurega en Hoornsterzwaag

22 augustus 10.00 uur pastoor Koos Tolboom Rooms Katholieke parochie Drachten, Gorredijk, Oosterwolde
Eucharistieviering

29 augustus 10.00 uur mw. ds. Christine Schlette Doopsgezind, via Protestantse gemeente Langezwaag


U kunt aan de voortzetting van deze diensten bijdragen door een gift over
te maken naar het speciale bankrekeningnummer:

IBAN: NL15RABO 0373 744 471 t.n.v. Raad van Kerken Fryslân

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

5o jaar Raad van Kerken FryslânOp 11 juni 2019 bestond de Raad van Kerken Fryslân officieel 50 jaar. Om dit kenbaar te maken en enige gestalte te geven was er in dat kader gekozen voor een spreiding van activiteiten gedurende het hele jaar 2019.

Maar toch specifiek is er een bescheiden viering geweest op zondag 15 december bij de St. Franciscusbasiliek te Bolsward. Het jubileumprogramma was opgebouwd rondom de presentatie en uitgave van een speciaal magazine met de titel 'Ljocht en Fjoer'.

Bij de presentatie werden twee oud-voorzitters (ds. Diny Stavenga-van der Waals en ds. Corry Nicolay) betrokken en de verschillende vertegenwoordigers van de lidkerken van de huidige Raad.

(tekst uit Jaarverslag Raad van Kerken Fryslân 2019)